cover
avatar
kasrapersian
kasrapersian

kasra

در زندگی فرصت‌های بزرگی برای رشد یافتن و بالندگی وجود دارد که باید از آن‌ها استفاده کرد

This Account is Private !