cover
avatar
Space_time
Space_time

فضا_زمان

ساختار فضا-زمان یک مدل مفهومی است که سه بُعد فضا را با بُعد چهارم زمان ترکیب می‌کند. طبق بهترین نظریه‌های موجود در فیزیک، فضا_زمان تأثیرات نسبیتی غیرعادی ناشی از سفر با سرعت نور و همچنین حرکت اشیاء عظیم در جهان را توضیح می‌دهد

This Account is Private !