avatar
Photo

Poem

70 Stars 3,500 Toman

سعدی
اصــل بد نیـــــکو نـــگردد زانکه بنیـــــادش بد است

گر که بــــینی ناکـــــسان بالا نشینند عیــب نیست
روی دریــــــ
... more

سعدی
اصــل بد نیـــــکو نـــگردد زانکه بنیـــــادش بد است

گر که بــــینی ناکـــــسان بالا نشینند عیــب نیست
روی دریـــــــا خـــــس نشیند قــعر دریا گوهر است

آهــــن و فـــــــــولاد از یــــــک کوره گر آیند برون
آن یکی شمشیــــــــر گردد وان دگر نعل خر است

دود اگـــــــر بالا نشیند کســــر شــان شعله نیست
جــــای چشم ابرو نگـیرد گـــرچـه او بالاتـــــــر است

سعدیـــــــا گو عیب خـــــود را و مــــــگو عیب دگر
هـــــــرکه عیب خـــــویش گــوید از همه بالاتر است

من لبـــــاس کهنه می‌پوشم که بی درد سر است
آستیـــــــن کوته بُود چین و چروکش کمتر است

75 Stars 3,750 Toman

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت چون سخن بر وصف این حالت رسید هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
چون سخن بر وصف این حالت رسید
هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

70 Stars 3,500 Toman

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن‌را از تو گرفتند
عشق بِوَرز به آن‌ها که دلت را شکستند
دعای خوب کن برای آن‌ها که نفرینت کردند
در
... more

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن‌را از تو گرفتند
عشق بِوَرز به آن‌ها که دلت را شکستند
دعای خوب کن برای آن‌ها که نفرینت کردند
درخت باش بر غم تبرها
بهارشو و بخند که خدا هنوز
آن بالا با ماست

💪💪

68 Stars 3,400 Toman

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست، مشکل نشیند به دنبال محمل چنان زار بگریی که از ناله‌ات ناقه بر گِل نشیند

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست، مشکل نشیند
به دنبال محمل چنان زار بگریی
که از ناله‌ات ناقه بر گِل نشیند

60 Stars 3,000 Toman

بزرگ‌ترین درس زندگی از سعدی شاعر بزرگ ایرانی در رابطه با دوستی و دشمنی از شعرهای زیبای سعدی

بزرگ‌ترین درس زندگی از سعدی شاعر بزرگ ایرانی در رابطه با دوستی و دشمنی
از شعرهای زیبای سعدی

65 Stars 3,250 Toman

عشق من امیرهوشنگ ابتهاج

عشق من امیرهوشنگ ابتهاج

46 Stars 2,300 Toman

کاش می‌شد روی هر رنگین کمان
می‌نوشتم “مهربان “با من بمان!!!

کاش می‌شد قلب ها آباد بود
کینه و غم‌ها به دست باد بود
... more

کاش می‌شد روی هر رنگین کمان
می‌نوشتم “مهربان “با من بمان!!!

کاش می‌شد قلب ها آباد بود
کینه و غم‌ها به دست باد بود

کاش می‌شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران هم آغوشی نداشت

کاش می‌شد کاش های زندگی
تا شود در پشت قاب بندگی

کاش می‌شد کاش ها مهمان شوند
درمیان غصه‌ها پنهان شوند

کاش می‌شد آسمان غمگین نبود
رد پای کینه‌ها رنگین نبود

نیما یوشج
⚘⚘⚘⚘